67338

преведени страници към 21.11.2017

Общи условия

Агенцията за онлайн бизнес преводи „Онлайн преводи" и интернет страницата http://www.OnlinePrevodi.com са собственост на "Олтранс" ООД. За улеснение на потребителите навсякъде в тази Интернет страница и нейните вътрешни страници, когато се говори за "Олтранс" ООД, ще се използва името „Онлайн преводи".

Следните условия са условията на споразумението между вас и "Онлайн преводи". Като осъществявате достъп, преглеждате и/или използвате тази Интернет страница, вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързан с тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. При неприемане на тези условия, моля, не ползвайте тази Интернет страница и нейните вътрешни страници.

Ние гарантираме

„Онлайн преводи" гарантира за качеството на превода и спазването на крайния срок за доставка.
Ако вие не сте доволни от направения превод, ние възможно най-скоро ще извършим редактиране на текста от втори лингвист за наша сметка. Ако останете недоволни и от редактирания текст, ние ще ви върнем цялата или част от сумата. Условията и процедурата за извършване на превода са описани по-долу. В случай, че доставката закъснее с повече от една трета от определеното време и ако това закъснение е изцяло по наша вина, то ние ще ви върнем цялата сума.

Условия за превод

Тези условия ще бъдат считани за условия на договор между всеки клиент, който поръчва превод чрез тази Интернет страница, и "Онлайн преводи", ако няма вече сключен такъв.

1. Приемане на проръчка.

1.1. За да поръчате превод, трябва да се свържете с нас и да ни изпратите необходимите материали.

1.2. Една поръчка за превод се счита за приета от момента, в който ние ви изпратим уведомление на посочената от вас електронна поща, че вашата поръчка е приета.

1.3. Всеки технически текст трябва да бъде придружен с обяснителни документи, схеми и/или диаграми.

1.4. Ако клиент отмени поръчка, която е вече приета, той дължи 100% от сумата за вече свършената по превода работа и 50% за оставащата.

1.5 Минимална единица за таксуване при поръчка - 1 страница.

1.6 При приемане на поръчката се договаря и срокът за изпълнение на превода, като стандартните норми за превод са 5 страници на ден.

2. Поверителност

2.1. Клиентът се съгласява "Онлайн преводи" да предостави информацията в получените материали за превод на служителите, които ще работят по нея.

2.2 "Онлайн преводи" се задължава да не разпространява информацията в получените материали за превод по никакъв начин на лица, несвързани с "Онлайн преводи", без съгласието на клиента.

2.3. Ограниченията в точка 2.2. са недействителни в случаите, когато законът изисква "Онлайн преводи" да предостави информацията в получените материали за превод или когато тази информация стане публично достояние без намесата на "Онлайн преводи".

3. Цена на превод.

3.1. Цената се определя в зависимост от езиковата комбинация и вида текст за превод. Актуалните цени са публикувани на страницата „Цени - преводи".

3.2. Крайната стойност на превода се определя според броя на страниците на готовия превод. Обемът на преведената информация се изчислява в страници.

3.3. Минималната единица за изчисление на превод е 1 страница. Една страница по БДС съдържа 1800 символа, включително интервалите.

3.4. При превод на кореспонденция всяко преведено писмо се изчислява поотделно, като се отчита за не по-малко от 1 страница.

3.5. Посочените цени за превод включват - превод, редактиране и локализиране на текста от един преводач. Само преводи на български език включват безплатна коректура от специалист по български език.

3.6. За проекти, при които договореният с клиента срок за изпълнение е по-кратък от стандартните норми за превод (виж т. 1.6.) не се предлага безплатни редактиране и коректура.

3.7 Всеки текст за превод подлежи на локализиране в процеса на превод - формат на часа и датата, кавички. Пълно локализиране на текста се прави след изрична уговорка с клиента - преформатиране на мерни единици, цени и валути.

4. Заплащане на преводите.

4.1. Клиент, който няма договорни отношения с „Онлайн преводи", се задължава при стойност на превода над 100 лв. да предплати 50% от цената на превода при подаване на заявката, а останалите 50% - в срок до 5 работни дни след издаването на фактурата

4.2. Клиент, който има договорни отношения с „Онлайн преводи" заплаща до 5-то число на всеки месец преведените материали за миналия месец.

4.3. Заплащането на всички преводи става по банков път.

5. Издаване на фактури.

5.1. На клиент, който няма договорни отношения с „Онлайн преводи" се издава фактура след предаване на превода

5.2. На клиент, който има договорни отношения с „Онлайн преводи" се издава фактура в края на всеки месец за текущия месец.

5.3. Всички фактури се изпращат по пощата на посочен от клиента адрес с обратна разписка, като пощенските разходи се поемат от клиента. Клиентът има право да получи копие на фактурата на електронната си поща.

5.4. Всички фактури се заплащат в срок до 5 работни дни от издаването им.

6. Процедура при неплащане в срок.

6.1. Всяко закъсняло плащане ще е достатъчна причина "Онлайн преводи" да започне процедура по принудително събиране на дължимите суми от клиента.

6.2. За всеки просрочен ден се дължи лихва, равна на годишния лихвен процент на БНБ, разделен на 365.

6.3. Клиентът също се задължава да плати всички разходи направени от "Онлайн преводи" при тази процедура.

6.4. Всички други поръчки, направени от клиента, ще бъдат прекратени до момента на плащането.

Използвана терминология:

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА - това е съвкупност от всички вътрешни страници, достъпни от едно домейн разширение.

ВЪТРЕШНА СТРАНИЦА - всяка една отделна страница от дадена Интернет страница. Една Интернет страница се състои от една или повече вътрешни страници.

АКАУНТ - регистрация в системата на "Онлайн преводи", която ви дава правото да поръчате превод. Всеки акаунт има свои уникални потребителско име и парола.

ПОТРЕБИТЕЛ - Клиент и/или Служител.

КЛИЕНТ - Всяко юридическо лице, коeто се нуждае и има намерение да се възползва от услугите, предлагани от "Онлайн преводи", и който с това си намерение и цел е посетил тази Интернет страница.

СЛУЖИТЕЛ - Преводач, редактор, IT специалист, специалист по реклама в Интернет, сътрудник и/или представител.

ПРЕВОДАЧ - Служител на "Онлайн преводи", който превежда от един език на друг.

РЕДАКТОР - Служител на "Онлайн преводи", който редактира превода.

IT СПЕЦИАЛИСТ - Служител на „Онлайн преводи", който отговаря за форматиране на текстовете и поддържа в техническа изправност фирмения сървър на „Онлайн преводи".

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТ - Служител на "Онлайн преводи", който се занимава с рекламата на "Онлайн преводи", а също взима дейно участие и при превод на Интернет страници.

СЪТРУДНИК - Служител на "Онлайн преводи", който координира отделните етапи от превода - отговаря за приетите поръчки, своевременно уведомява служителите, които са пряко свързани с поръчката, следи за навременното изпълнение на поръчката и предаването на готовите материали. Други названия на тази позиция - офис координатор, координатор проекти, мениджър проекти.

ПРЕДСТАВИТЕЛ - Служител на "Онлайн преводи", който има право да действа законосъобразно от името на "Онлайн преводи", например да сключва договори с клиенти.

Авторско право

Всички изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, публикувани на тази Интернет страница, както и софтуерни програми, са собственост на „Олтранс" ООД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните им права. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и друго на част или цялото съдържание на Интернет страницата, без разрешение на „Олтранс" ООД, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Чрез предоставянето на информация "Онлайн преводи" не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост.

"Онлайн преводи" използва подходящите мерки за сигурност срещу загубване, злоупотреба или подправяне на информация, събирана от вас или от нашата Интернет страница, за да се чувствате сигурни и защитени.

Информация на Интернет страницата

Тази Интернет страница може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията на които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на тази Интернет страница може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. "Онлайн преводи" може да прави подобрения и/или изменения в продуктите, услугите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

"Онлайн преводи" не поема отговорност за точността на предоставяната информация и получателят използва тази информация на собствена отговорност. "Онлайн преводи" не предоставя гаранции, че проблемите, отчетените при използването на предоставяната от "Онлайн преводи" информация, ще бъдат разрешавани.

Поверителност на личните данни

Когато посещавате нашата Интернет страница, сървърът ни автоматично събира следната неперсонална информация: Интернет адреса на вашия Интернет доставчик и информацията за вътрешните страници, посетени на нашата Интернет страница. Тази информация се използва за измерване броя на посетителите на Интернет страницата и кои от вътрешните страници са били най-полезни за потребителите. Информацията е необходима за нуждите на статистиката ни.

Сървърът ни също така събира информация, която доброволно предоставяте, например: за да обработим поръчка, за да кореспондираме, за да ви предоставим абонамент или във връзка с кандидатстване за работа. Възможно е да допълним тази информация, за да изпълним транзакция или за да осигурим по-добро обслужване. Тази информация се използва от нас единствено с цел да определим вашия избор и не се споделя с трети страни по никакъв повод.

Използване на личните данни

"Онлайн преводи" използва вашата информация:

- за изпълнение на заявките ви от нас или от други участници в изпълнението.

- за свързване, за мониторинг на задоволяването на клиентите, маркетингови проучвания или във връзка с определени транзакции.

- за маркетингови цели от "Онлайн преводи" и избрани организации, ако сте позволили такава употреба.

- за анализ в неидентифицируема форма (например, Clickstream Data).

- за развитие на бизнес отношенията ни, ако представлявате Бизнес партньор на "Онлайн преводи".

Вашият избор

Когато събираме информация от вас, можете да ни посочите, че не желаете да я използваме за бъдещ маркетингов контакт и ние ще уважим желанията ви.

Можете също така да изключите cookies във вашия Интернет браузър.

Глобална достъпност

Задълженията на "Онлайн преводи" относно продуктите и услугите на компанията се управляват само от договорите, по които те се предоставят. Ако придобиете продукт или услуга от "Онлайн преводи" извън този сайт и без споразумение, този продукт или услуга се предоставят "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА", без никакви гаранции, явни или неявни, и използването на този продукт или услуга е на ваша отговорност.

Бизнес връзки

"Онлайн преводи" не носи отговорност за никоя друга Интернет страница, до която можете да достигнете чрез тази. Когато осъществявате достъп до Интернет страница извън тази на "Онлайн преводи", дори ако тя включва логото на "Онлайн преводи", моля, приемете, че страницата е независима от "Онлайн преводи" и че "Онлайн преводи" няма контрол върху съдържанието на тази Интернет страница. В добавка, връзка към "Онлайн преводи" не означава, че "Онлайн преводи" подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такава Интернет страница. От вас зависи да вземете предпазни мерки, за да се убедите, че всичко, избрано за употреба от вас, не съдържа вируси, “червеи”, “троянски коне” и други обекти с разрушителна природа.

ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, "ОНЛАЙН ПРЕВОДИ" ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ИЛИ ОТ ВСЯКА ДРУГА СВЪРЗАНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВСЯКАКВИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ВИ ИЛИ ДРУГА СИСТЕМА, ДОРИ АКО ИЗРИЧНО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКИВА ЩЕТИ.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ "ОНЛАЙН ПРЕВОДИ" САМО НА ОСНОВА "ТАКАВА, КАКВАТО Е". "ОНЛАЙН ПРЕВОДИ" НЕ ПРЕДОСТАВЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРОДАВАЕМОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА.

Важна информация

"Онлайн преводи" има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Като използвате тази Интернет страница, вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички така направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия, с които сте обвързани.

За коригиране на неточности в записването на лична информация от "Онлайн преводи", отговорете на изпращача или се свържете с "Онлайн преводи".

Ако имате някакви въпроси във връзка с описаните тук правила и отговорности, моля, свържете се с нас.