67338

преведени страници към 21.11.2017

Общо споразумение

за предоставяне на услуга – превод на документи

Днес, ...... 201..г., в гр. Пловдив между:

1.„Олтранс“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 152, ЕИК: 160103244, ДДС № BG160103244, представлявано от Сотир Николов Рангелов в качеството си на управител, наричан в споразумението ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна и

2.…........................., със седалище и адрес на управление: гр. ........................., ул. ......., ЕИК: …........, ДДС № ......................, представлявано от ......................... в качеството си на ..........................., наричано в споразумението ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга страна

се сключи настоящето споразумение за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва превод на документи и текст от и на езиците, които се поддържат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Обемът на текста, типът текст, срокът на изпълнение, езикова комбинация и вида услуга ще бъдат договаряни за всяка отделна поръчка.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

-да започне извършване на възложената работа веднага след предоставянето на документа/ите/ за превод;

-да предаде готовия превод не по-късно от определения срок;

-да пази търговските тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни при и във връзка с извършената работа;

-да извършва преводната дейност качествено, с бързина и с точност, придържайки се максимално към оригиналния текст. Същият носи отговорност за точността на извършения от него превод;

-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се откаже от възложената му работа, освен по основателни причини, които трябва надлежно да мотивира;

-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да избере лицето, което ще извърши превода по своя преценка, без да е нужно изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на извършената работа от свой служител;

-ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ открие съществена грешка в смисъла на извършения превод, има право, в едномесечен срок от получаването на готовия превод, да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да бъдат направени необходимите корекции в превода безплатно. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да посочи точните места за поправка.

-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да издава фактури след предаване на всяка поръчка или след натрупване на няколко по негово усмотрение.

-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да издава фактура за авансово плащане в размер до 50% от стойността на поръчката, когато нейната обща стойност надхвърля 100 лв.

-При неплащане в уговорените срокове от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактури за предоставени услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже последващи поръчки, до момента на изчистване на всички висящи задължения.

-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право за замрази изпълнението на определена поръчка, при неплащане в уговорените срокове на фактура за авансово плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, докато това условие не бъде изпълнено. Срокът на изпълнение на такива поръчки ще бъде удължен с периода от момента на уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за замразяване до момента на получаване на плащането.

-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да използва името и логото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в качеството му на клиент в свои рекламни кампании и материали.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

-да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорения срок пълната и необходима информация и документация, необходима му за извършване на всяка отделна възложена поръчка, като му осигури необходимото съдействие;

-да заплаща стойността на издаваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури не по-късно от 5 работни дни от датата на издаване на фактурата;

-плащането се извършва по банков път по сметка: IBAN: BG71PRCB92301017218328, BIC: PRCBBGSF, банка ProCredit Bank, титуляр: „Олтранс“ ООД;

-при закъснение на плащането повече от 5 дни - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихви и неустойка в размер на 1/365 от годишния лихвен процент на БНБ за всеки ден просрочие, но не повече от 100% от общата дължима сума.

ІV. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Чл.4. Стойността на всяка поръчка ще бъде определяна индивидуално според обема на текста за превод, типа текст, езиковата комбинация, избраната услуга, актуалните цени към момента на запитване.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.5. Изменения и допълнения в настоящето споразумение могат да се правят само с допълнително писмено споразумение, подписано от страните по споразумението.

Чл.6. Страните се договарят да разрешават възникналите проблеми по прилагането на споразумението по договаряне, а ако това се окаже невъзможно по реда на ГПК.

За неуредените по споразумението въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД.

Забележка: За сключване на Специфично споразумение, свържете се с нас.